Návrat na hlavní stranu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [ Evropská unie ]

Problematika BOZP je vnímána EU jako důležitá součást sociální politiky EU. Má velký význam zejména při udržování sociálního smíru, který je velice podstatný pro podnikatelské prostředí. Zároveň je bezpečnost a ochrana zdraví při práci důležitým faktorem souvisejícím s hospodářskou soutěží utvářenou mezi podnikatelskými subjekty uplatňujícími se na jednotném vnitřním trhu Unie. Zdůrazňuje tím zavádění stejných výchozích podmínek mezi tržními subjekty z hlediska nákladovosti práce. Z těchto důvodů tvoří soubor směrnic Rady ES týkajících se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci největší část závazného sociálního acquis communautaire. Tvoří jej zejména dvě rámcové směrnice Rady (89/391/EHS a 80/1107/EHS) a cca 30 navazujících dílčích směrnic pokrývajících různé oblasti a aspekty bezpečnosti práce a hygieny práce (tj. ochranu zdraví při práci). Institucionálně je tato problematika upravena Nařízením Rady o zřízení evropské Agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (č. 94/2062/EEC a č. 95/1643/EEC), Rozhodnutími Rady o ustavení Výboru vedoucích inspektorů práce (95/319/EEC) a Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci (74/325/EEC) a Rozhodnutí Rady o opatřeních pro zlepšení informací o bezpečnosti, hygieně a zdraví při práci (88/383/EEC).

Směrnice č.89/391/EHS o zavádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Požadavky směrnice: sjednocení právních předpisů členských států v dané oblasti, aby došlo k potlačení vzniku konkurence na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úprava zejména povinností zaměstnavatelů, působení zástupců zaměstnanců pro otázky BOZP, školení, lékařského dohledu, prevence rizik
Následující směrnice vychází z rámcové směrnice 89/391/EHS a stanoví povinnosti a bezpečnostní a zdravotní požadavky ve vztahu ke konkrétním činitelům pracovního prostředí a ke specifickým činnostem.

Směrnice Rady č. 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště

Směrnice Rady č.92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní, nebo zdravotní značky při práci

Směrnice Rady č.89/655/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na používání pracovního nářadí, strojů a zařízení při práci

Směrnice Rady č.90/270/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zařízeními s obrazovkami

Směrnice Rady č.90/269/EHS o minimálních požadavcích při ruční manipulaci s břemeny, která nese možnost ohrožení bederní páteře zaměstnance

Směrnice Rady č.92/57/EHS o zabezpečení minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na dočasných nebo mobilních staveništích

Směrnice Rady č.78/610/EHS o sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření členských států o ochraně zdraví zaměstnanců exponovaných monomeru vinylchloridu

Směrnice stanoví požadavky na technická, organizační a náhradní opatření směřující k ochraně zdraví zaměstnanců při práci s vinylchloridem. Největší část směrnice EHS zaujímají poměrně podrobné požadavky na měření koncentrace vinylchloridu v ovzduší a hodnocení výsledků měření a na kontrolu zdravotního stavu zaměstnanců, nejvyšší přípustné koncentrace vinylchloridu v pracovním ovzduší, které jsou kriteriální hodnotou pro posuzování výsledků měření,

Směrnice Rady č.80/1107/EHS
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.

Směrnice stanoví požadavky na omezení expozice zaměstnanců škodlivým činitelům na co nejnižší úroveň, Hygienické limity pro chemické látky, fyzikálních faktorů, limity pro utrafialové záření a pro elektromagnetické záření a pole o frekvenci nižší než 50 kHz, způsob měření a hodnocení výsledků chemických faktorů a prachu v ovzduší, měření a hodnocení nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší, metodika měření a hodnocení hluku, hodnocení hluku a ultrazvuku v pracovním prostředí. metodika měření a hodnocení vibrací, požadavek na evidenci expozice škodlivým faktorům, opatření při mimořádných expozicích chemickým látkám, povinnost zajistit kontrolu zdravotního stavu zaměstnanců exponovaných chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.

Směrnice Rady č.88/642/EHS
pozměňující směrnici 80/1107 EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci

Týká se odebírání vzorků ovzduší, měření koncentrace chemických látek a prachu v ovzduší a vyhodnocování výsledků měření. Stanoví dále řadu požadavků: zajistit opatření k odstranění příčin případného překročení nejvyšších přípustných koncentrací, informovat a poučit zaměstnance o riziku při jejich práci, o technických preventivních opatřeních a o opatřeních, která mají dodržovat. Směrnice také určuje postup při stanovení nejvyšších přípustných hodnot v členských státech EHS.

Směrnice komise č.91/322/EHS o stanovení směrných přípustných hodnot při implementaci směrnice Rady č.80/1107/ EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci

Směrnice EHS stanoví směrné přípustné hodnoty koncentrací chemických látek v pracovním ovzduší pro celkem 27 látek.

Směrnice komise č.96/94/ES stanovící druhý seznam směrných přípustných hodnot při implementaci směrnice Rady č.80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci

Směrnice rozšiřuje seznam látek uvedený ve směrnici komise 91/322 / EHS o dalších 23 látek.

Směrnice Rady č.82/605/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí kovovému olovu a jeho rozpustným sloučeninám při práci

Hlavní náplní směrnice jsou podrobná pravidla pro stanovení koncentrace olova v ovzduší pracovišť, pro stanovení koncentrace olova v krvi exponovaných osob a dalších ukazatelů (markerů) biologických expozičních testů v krvi a moči, pro hodnocení výsledků včetně podrobných pokynů pro další postup při překročení hodnot hygienických limitů. Směrnice obsahuje limitní hodnoty jak pro koncentrace olova v ovzduší, tak i limitní hodnoty ukazatelů dalších výše uvedených biologických expozičních testů. Dále obsahuje základní hygienická opatření, jejichž účelem je omezení expozice zaměstnanců.

Směrnice Rady č.83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci

Směrnice obsahuje požadavky na hodnocení expozice zaměstnanců azbestu, registraci práce s azbestem a na rozsah dat, která musí být při registraci předložena. Dále směrnice obsahuje technická a další opatření, jež musí být zajišťována v zájmu omezení expozice zaměstnanců, metodiku stanovení koncentrace azbestových vláken v pracovním ovzduší, přípustné koncentrace vláken chrysotilu a jiných druhů azbestu v pracovním ovzduší a požadavky na lékařskou kontrolu exponovaných zaměstnanců. Součástí směrnice je zákaz nanášení azbestu stříkáním.

Směrnice Rady č.91/382/EHS pozměňující směrnici č.83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci

Směrnice upravuje přípustné koncentrace azbestových vláken v pracovním ovzduší na nižší hodnoty, než stanoví směrnice 83/477 EHS.

Směrnice Rady č. 86/188/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky souvisejícími s expozicí hluku při práci

Směrnice stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsob měření a hodnocení hluku a ultrazvuku v pracovním prostředí. Směrnice klade důraz na účast exponovaných zaměstnanců při výběru osobních ochranných pomůcek k ochraně sluchu aj. a požadavky na kontrolu sluchu exponovaných zaměstnanců.

Směrnice Rady č.88/364/EHS o ochraně zaměstnanců zákazem určitých specifických činitelů anebo určitých pracovních činností

Směrnice ukládá členským státům zakázat výrobu a používání 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí a 4 nitrobidifenylu.

Směrnice Rady č.90/394/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci

Směrnice stanoví zásady pro práce s chemickými karcinogeny, sledování zdravotního stavu zaměstnanců exponovaných chemickým karcinogenům, povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců před zahájením zaměstnání při risikové práci, periodické lékařské prohlídky a následné prohlídky po ukončení expozice, ukládání zdravotní dokumentace.

Směrnice Rady č.97/42/ES pozměňující poprvé směrnici č.90/394 EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá individuální směrnice ve smyslu článku 16 (1) směrnice 89/391 EHS)

Směrnice upravuje a doplňuje směrnici 90/394 EHS pokud jde o definici karcinogenů, definici limitní hodnoty karcinogenu pro pracovní ovzduší, definici pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity. Dále směrnice stanoví novou limitní hodnotu koncentrace benzenu v pracovním ovzduší.

Směrnice Rady č.90/679/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci, ve znění Směrnice Rady č.93/88/EHS

Směrnice uvádí definice vztahující se k biologickým činitelům, požadavky na hodnocení rizika, stanoví povinnost hlásit práci s vybranými biologickými činiteli "kompetentní autoritě” a náležitosti hlášení, technické, organizační a jiné požadavky na ochranu zdraví exponovaných zaměstnanců a požadavky na kontrolu jejich zdravotního stavu, požadavky na vybavení pracovišť s biologickými činiteli.
Novelizující směrnice obsahuje jednak rámcové ustanovení o očkování jako jednom z prostředků ochrany zdraví zaměstnanců zacházejících s biologickými činiteli. Nejrozsáhlejší částí směrnice jsou však seznamy biologických činitelů 2., 3. a 4. skupiny.
DALŠÍ INFORMACE: http://www.euroskop.cz

Typ záznamu: Evropská unie
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 06.12.2002 v 09:49 hodin

Copyright 1997-2024 © Luděk Šorm