Návrat na hlavní stranu

Česká republika a EU [ Evropská unie ]

Jednáním o přistoupení (negociacím) předcházela etapa screeningu legislativy, prorentgenování národních právních řádů a legislativy. Pro účely screeningu bylo celé acquis rozděleno do 31 kapitol.
První fáze screeningu, která proběhla se všemi delegacemi kandidátských zemí na multilaterální bázi, vyjasnila jednotlivé kapitoly jako celek a nabídla pomoc při přejímání některých norem, upozornila na zákony, u nichž budou nutné úpravy.

Ve druhé fázi jednání probíhají již na dvoustranné bázi s jednotlivými delegacemi odděleně a slouží ke zjišťování úrovně kandidátských zemí, jejich připravenosti k aplikaci acquis a identifikaci hlavních problémů. Při screeningu se pouze identifikují případné problémy, teprve potom se přistupuje k další fázi vyjednávání, negociacím.48

Jednotlivé oblasti acquis byly na schůzkách zástupců Evropské komise a expertů kandidátských zemí rozděleny do tří kategorií:
1. záležitosti, které je země schopna bez problémů přijmout,
2. záležitosti vyžadující jazykové, technické či institucionální úpravy,
3. záležitosti vyžadující zásadní úpravy.

Třetí oblast se potom stává předmětem vyjednávání, negociací 49. Doba od screeningu k negociacím může trvat, zvláště u některých citlivých kapitol, až několik let.

Po uzavření screeningu připraví Evropská komise ke každé kapitole tzv. společnou pozici, ta je následně projednávána ve Výboru stálých zástupců (COREPER) 50 a odsouhlasena v Radě EU. Současně kandidátské země připravují své vyjednávací pozice podle jednotlivých kapitol s tím, že uvádějí, kdy budou schopné převzít acquis či zda budou požadovat přechodné období. Negociační jednání potom probíhají na úrovni mezivládní konference mezi 15 členskými státy a každou kandidátskou zemí na dvou bázích:
- ministerské - po zasedání Evropské rady posuzuje průběžnou zprávu o jednáních, vyjadřují se stanoviska a otevírají se citlivá témata
- COREPER II - zde se projednávají hlavně citlivé záležitosti

Společný postoj členských zemí EU k negociačnímu procesu určuje Evropská rada, té Evropská komise předkládá návrhy v působnosti Evropského společenství, tzv. 1.pilíře. Návrhy v oblastech působnosti 2. a 3. pilíře Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráce v oblasti vnitra a spravedlnosti předkládá předsednictví EU ve spolupráci se členskými zeměmi a Evropskou komisí. Země předsedající EU také sedí v čele vyjednávání s kandidátskými zeměmi a je rovněž zodpovědná za společný postoj členských zemí připravený jednotlivými COREPER.

Jednání na úrovni expertů probíhají na úrovni úředníků z členských zemí a Evropské komise. Účastní se jich i pracovní skupiny Rady.51

V dubnu 1998 Evropská unie vytvořila jako součást Evropské komise "Task Force for Accession Negotiations" (TFAN), Útvar pro rozšíření, který spadal pod komisaře Guenthera Verheugena, v čele Task Force stál Nikolaus van der Pas, hlavním negociátorem pro Českou republiku byl Michael Leigh. V průběhu roku 2000 došlo k reorganizaci generálního ředitelství EK pro rozšíření: vyjednávání s Českou republikou, Maďarskem, Slovenskem a Slovinskem má v jeho rámci na starosti ředitelství B, hlavním negociátorem pro ČR se stal Rutger Wissels.

V České republice v čele Výboru vlády pro evropskou integraci stojí předseda vlády Miloš Zeman, výkonným místopředsedou je místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Členy jsou místopředsedové vlády Vladimír Špidla, Pavel Rychetský a Pavel Mertlík ministři Stanislav Gross, Jaroslav Bureš, Miroslav Grégr, Petr Lachnit, Jan Fencl a Miloš Kužvart a státní tajemník pro evropské záležitosti a 1. náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Telička. Jednání VVEI se účastní rovněž guvernér ČNB Zdeněk Tůma, jeho účast je však jen doporučená.

V čele Pracovního výboru pro integraci ČR do EU pracuje Pavel Telička, státní tajemník pro evropské záležitosti a 1. náměstek ministra zahraničních věcí a vedoucí negociačního týmu, místopředsedy jsou Petr Kubernát, vrchní ředitel Sekce evropské integrace MZV a Jan Mládek, náměstek ministra financí. Dalšími členy jsou představitelé jednotlivých ministerstev a státních úřadů.52

Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice za rok 1998: Pokrok v procesu přistoupení

Na základě dokumentu Agenda 2000 se rozhodla Evropská rada předkládat Pravidelnou zprávu o pokroku jednotlivých kandidátských zemí v procesu přistoupení k Evropské unii počínaje rokem 1998. Za měřítko hodnocení platí kodaňská kritéria a pokrok v přijímaní acquis. Zprávy komise potom slouží Radě Evropské unie jako základ pro další negociační rozhovory.

Na základě doporučení Rady hodnotí zpráva tyto oblasti:
- popisuje vztahy mezi Českou republikou a EU, především ve vztahu k Evropské dohodě
- analyzuje situaci ve vztahu k politickým podmínkám uloženým Evropskou radou (demokracie, právní stát, lidská práva, ochrana menšin)
- hodnotí situaci v České republice a výhledy do budoucna ze zorného úhlu ekonomických kritérií zmiňovaných Evropskou radou (fungování tržní ekonomiky, schopnost vyrovnat se s konkurenčním prostředím a tržními silami v EU).
- oceňuje schopnost České republiky přijmout povinnosti vyplývající ze členství, tj. acquis EU, jak je obsaženo ve Smlouvě, včetně sekundární legislativy a politik EU. 53

Zpráva rovněž rozebírá právní a administrativní zabezpečení, které jsou garanty implementace komunitárních politik po přistoupení. Tento požadavek zdůraznil madridský summit. Celá metodika Pravidelné zprávy by měla zajistit objektivní hodnocení pro všechny kandidátské země.

V otázce týkající se demokratického vývoje země zpráva konstatuje, že Česká republika splňuje kodaňská politická kriteria, ale musí věnovat zvýšenou pozornost reformě soudnictví, boje proti korupci a efektivněji zlepšovat situaci Romů.

Ve sféře ekonomické zpráva považuje Českou ekonomiku za funkční tržní hospodářství, které ve střednědobém období bude schopné odolávat konkurenčnímu prostředí EU, pokud zlepší řízení podniků a urychlí jejich restrukturalizaci. Další podmínkou je rovněž privatizace bankovního sektoru.

Zvláštní pozornost zpráva věnuje reformě veřejné správy, která pokročila jen velmi pomalu, neustále nebyl přijat zákon o státní službě. Mnohé připomínky patřily také Národnímu programu pro přípravu ČR do EU a jeho nevyváženosti.54

Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice za rok 1999: Pokrok v procesu přistoupení

O rok později, koncem října 1999, publikovala Evropská komise další výroční Pravidelnou zprávu Evropské komise o České republice .55

V úvodu hodnotí Evropská komise vztahy mezi EU a Českou republikou a konstatuje, že Česká republika prováděla ustanovení Evropské dohody nevyrovnaně. Jistě kladně však působí nadále rostoucí obchodní výměna mezi EU a ČR. V roce 1998 vzrostl vývoz EU do ČR z 11,8 na 14,7 miliard eur, dovoz do EU se zvýšil o 11 % na současných 6,4 eur. Obchod s EU tvoří 60 % českého zahraničního obchodu.

Předvstupní pomoc: program PHARE představuje hlavní nástroj poskytování finanční pomoci na podporu předvstupní strategie. Asi 30 % prostředků přidělených z programu se používá na tzv. "Institution Building", posilování institucí, které se podílejí na implementaci acquis (např. twinning) a dalších 70 % je směrováno do investic rozvíjejících infrastrukturu, potřebnou k restrukturalizaci hospodářství, stejně tak i na podporu hospodářské a sociální soudržnosti.

Program PHARE vyčlenil pro ČR na léta 1990-1999 částku 629,1 milionů eur. Rozpočet na rok 1999 představuje výši 21 milionů eur, které se distribuují do těchto oblastí:
- posílení demokratického systému, právního státu, lidských práv a ochrany menšin, zejména Romů (0,5 milionů eur)
- hospodářská a sociální soudržnost včetně podpory malých a středních podniků a opatření na podporu zaměstnanosti (5,35 milionů eur)
- posílení schopnosti institucí a veřejné správy implementovat acquis, zejména v oblasti veřejných financí, fytosanitárních norem, ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a životního prostředí (5,8 milionů eur)
- justice a vnitřní záležitosti včetně boje proti organizovanému zločinu a hospodářské kriminality, ochrany hranic a posílení soudnictví (4 miliony eur)
- účast v různých programech Společenství (4 miliony eur) a v programu Tempus (1 milion eur)
- podpora řízení programu (0,15 milionů eur).

Další prostředky byly vyčleněny pro přeshraniční spolupráci, na vícenárodní a průřezové programy (např. TAIEX), program pro malé a střední podniky (MSP) a rozsáhlé projekty budování infrastruktury.

V době vydání zprávy bylo u České republiky ukončeno analytické porovnávání acquis (screening) s výjimkou zemědělství, které se mělo uskutečnit na podzim 1999. Na dvou kolech ministerských jednání, která se uskutečnila po zahájení negociací v březnu 1998, došlo k prozatímnímu uzavření osmi kapitol (věda a výzkum, výchova a vzdělání, malé a střední podniky, statistika, průmyslová politika, telekomunikace, rybolov a ochrana spotřebitele), sedm kapitol stále zůstává otevřených (společná zahraniční a bezpečnostní politika, právo obchodních společností, volný pohyb zboží, kultura a audiovizuální politika, vnější vztahy, celní unie, soutěžní politika).

V kapitole "Kritéria členství, 1. Politická kritéria" zpráva konstatuje, že přistoupení k EU zůstává prioritou vlády. "Přes značné úsilí vyvinuté vládou zůstal pokrok ve smyslu přijaté legislativy a zlepšení struktury veřejné správy omezený. Rozdíl mezi záměry vládní politiky a skutečností lze vysvětlit délkou postupů při přípravě návrhů zákona na ministerstvech a délkou schvalovacího procesu v parlamentu (tři čtení, které v průměru trvají 8-9 měsíců), menšinovým postavením vlády (které ji zavazuje vyjednávat o podporu s opozičními stranami) a skutečností, že určitým oblastem prioritních politik se nedostalo dostatečné pozornosti od předchozích vlád."56

V oblasti exekutivy zpráva říká: "Působení státní správy nadále ovlivňuje neexistence jednotného systému veřejné správy. Správa nadále trpí nedostatečným řízením, nedostatečnou odbornou přípravou, nízkými platy a nedostatečnou koordinací mezi ministerstvy... Zákon o státní službě, na kterém se již pracuje několik let, má bohužel vstoupit v platnost až v roce 2002 na základě vládního rozhodnutí odložit termín jeho vstupu v platnost o dva roky."57

V oddíle pojednávajícím o právech menšin a ochraně menšin zpráva konstatuje, že situace Romů se za poslední rok znatelně nezměnila a je nadále charakterizována rozšířenou diskriminací. Za ilustraci slouží situace v Ústí nad Labem. Zvláštní školy navštěvuje 70 % romských dětí, nezaměstnanost mezi Romy činí 70-90 %. Vládní akční plán z října 1997 pomohl sice ustavit na ministerstva, okresní úřady a školy poradce a asistenty pro romskou komunitu, byly ustaveny přípravné školy pro romské děti, pracuje Meziresortní komise pro romské otázky, přesto zdravotní podmínky a podmínky bydlení jsou mnohem horší, než u většiny obyvatelstva.58

Při hodnocení hospodářského vývoje zpráva uvádí: "Makroekonomická situace v České republice v posledním roce zůstala nesnadná: reálný HDP nadále klesal, podstatně se zvýšila nezaměstnanost a reálné příjmy se snížily. Recese se ukázala hlubší a delší, než se očekávalo, přičemž makroekonomické výhledy se zlepšují velmi pomalu. Přesto se však objevily některé pozitivní signály: vnější postavení země se zlepšilo a inflace dosáhla úrovně srovnatelné s EU."59

V dalších kapitolách zpráva hodnotí schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím v jednotlivých oblastech (vnitřní trh, inovace, hospodářská a daňová problematika, odvětvové politiky, hospodářská a sociální soudržnost, kvalita života a životního prostředí, justice a vnitřní záležitosti, vnější vztahy, finanční otázky) a správní kapacitu pro implementaci acquis.

Zpráva rovněž hodnotí výsledky Přístupového partnerství, jeho krátkodobých a střednědobých priorit, a novou verzi Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii z roku 1999.

Pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku České republiky v procesu přistoupení 2000

Ve své Pravidelné zprávě za rok 2000 Komise konstatuje, že ČR plní kodaňská politická kritéria, přičemž oceňuje pokroky, které byly učiněny např. ve zlepšení situace Romů, zároveň zdůrazňuje nutnost dále pokročit s reformou státní správy a soudnictví.

Z hlediska ekonomických kritérií lze ČR považovat za fungující tržní ekonomiku, a za předpokladu, že dokončí realizaci strukturálních reforem, měla by být schopna vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami na jednotném trhu EU. Komise kladně hodnotí makroekonomickou stabilitu země, která by měla být kromě pokračující restrukturalizace podpořena i rozvíjením prostředí pro podnikatelskou iniciativu.

V oblasti harmonizace legislativy dosáhla Česká republika oproti poslední zprávě značného pokroku, většímu pokroku při posilování správních kapacit brání nedokončená reforma státní správy a soudnictví.

47 Národní program přípravy ČR na členství v EU - 1999, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha 1999

48 Jednání o vstupu _R do EU in:
http://www.euroskop.cz/cr_vyjedn_scr.html

49 Pokud kandidátská země během screeningu sdělí, že v některé kapitole není ochotna nebo schopna převzít acquis, může být screening této kapitoly uzavřen s konstatováním, že jednání o dané záležitosti započne až v momentu, kdy kandidát bude připraven acquis převzít.
http://www.euroskop.cz/cr_vyjedn_scr.html

50 Výbor stálých zástupců (COREPER - Comité des Représentants Permanents) Na podporu Rady Evropské unie a pro kontakty s Komisí ES a s Evropským parlamentem mají členské státy v Bruselu stálá zastoupení, jejich_ vedoucí a náměstkové týdně připravují ve Výboru stálých zástupců podklady pro rozhodnutí Rady podle pokynů ze svých metropolí. Jelikož Rada zesedá jen občas, představuje Výbor v institucionální struktuře ES potřebnou permanentní reprezentaci členských států. (Malá encyklopedie Evropské unie, Ústav mezinárodnáích vztahů, Praha 1997, s.231.)

51 http://www.euroskop.cz/cr_vyjedn_scr1.html

52 http://www.vláda.cz/rady/vvei/clpvvvei/clpvvvei.win.htm

53 Regular Report from the Commission on Czech Republic,s Progress towards Accession, in: www.europa.eu.int

54 ibid

55 http://www.euroskop.cz/rc_pripravacr_zprava1999.html

56 Pravidelná zpáva Evropské komise o České republice za rok 1999": Pokrok v procesu přistoupení
http://www.euroskop.cz/cr_pripravacr_zprava1999.html. s.9 of 74

57 ibid, s.10 of 74

58 ibid, ss.13,14 of 74

59 ibid, s.14 of 74.
DALŠÍ INFORMACE: http://www.euroskop.cz

Typ záznamu: Evropská unie
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 06.12.2002 v 12:44 hodin

Copyright 1997-2024 © Luděk Šorm